👫🏼Hãy đi tìm Top 3 Người cao điểm nhất trong Câu lạc bộ BFF của bạn👫🏼

Hướng dẫn:

  • 1Chọn Khu vực và Nhập tên của bạn.
  • 2Trả lời 10 câu hỏi bất kỳ.
  • 3Đường dẫn đến quiz của bạn sẽ sẵn sàng.
  • 4Chia sẻ đường dẫn đến quiz của bạn với bạn bè.
  • 5Các bạn bè của bạn sẽ cố đoán ra đáp án đúng.
  • 6Kiểm tra điểm của họ tại bảng điểm.