Nhật Ký Tình Bạn 2021

Hướng dẫn:

  • 1. Chọn Khu vực của bạn và Nhập tên của bạn.
  • 2. Tạo Nhật Ký Tình Bạn 2021 của riêng bạn.
  • 3. Thử thách của bạn sẽ sẵn sàng.
  • 4. Chia sẻ đường dẫn với bạn bè.
  • 5. Bạn bè của bạn sẽ trả lời tất cả các câu hỏi.
  • 6. Kiểm tra đáp án của họ trên Bảng điểm bạn bè.